Munk til Kvistrup (af Holsterbro)
Tore H Vigerust 24. oktober 2003 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2003.


Utgangspunktet: I Personalhistorisk tidsskrift 2.rk.II (1887) nevner H F Rørdam at borgemester i København, Peter Jacobsen Munk (i 1537) hadde en morfar
Peder Munk, herre til Quistrup, og at denne skulle være av Munkene av Holsterbro.

Svar 3 (jf. svar 1 august og svar 2 6/10 2003).

En biografi over Københavns første borgemester (1591-1613), Peder Munk Jakobsen, er publisert av O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, 3. Del
(1536-1660): 1 (Kjøbenhavn 1881), s. 195-196, samt av H. F. Rørdam: To kjøbenhavnske Borgmestere, Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk.II (København 1887),
s. 296-297. Rørdams biografiske meddelelser bygger på et universitetsprogram fra Københavns universitet som ble publisert ved Peder Munks begravelse 1613.

Ifølge disse biografier ble Peder Munk født 1537 på Hjermgård ved Holsterbro, sønn av Jakob Nielsen og Karine Pedersdatter († ca 1556), datter av Peder
Munk, Herre til Quistrup. Peder Munk Jakobsens bror, Kristoffer, var oldermann for de Fattiges forstandere i København. Begge brødrene hadde 1613 en arv å
kreve inn på Island. Peder Munk J. kom ca 1550 til Holsterbro skole, c.1552 til Viborg gymnasium, c.1554 til «Trivialskolen» i København, som han forlot etter
to år, dro i krigstjeneste, bl a Ditmarskerkrigen (1559), deltok senere i 7-årskrigen (1560-67) etc. Etter krigen slo han seg ned på handelen, først i Norge, siden i
Danmark, og nedsatte seg i København. Ble rådmann der 1589, og borgemester 1591, og fikk æresutnevnelser ved universitetet i 1583 og 1590.

Siden PMJ ikke dro til utenlandske universiteter som ung, antar jeg at han var av en forholdsvis ubemidlet familie, og muligens døde hans far allerede da han
var liten. Faren nevnes ikke som adelsmann, men var muligens en gårdsfogd på Hjermgård (noe som kunne undersøkes, men som ikke er undersøkt innenfor
den tidsrammen som er bevilget til denne undersøkelsen). Jeg har ikke hatt tid til å undersøke eierforholdene til Hjermgård. Gården var dessverre ikke nevnt i
det opprinnelige oppdraget jeg mottok. Den slekten Munk som universitetsprogrammet av 1613 mente at Peder Munk var en etterkommer til, kan ha vært den
slekten som Ribebispene Iver Munk og Oluf Munk tilhørte, dvs slekten Munk (Lange) med tre roser i våpnet. Jeg har gjennomgått det biografiske stoffet for de
viktigste personene i denne slekten i senmiddelalderen og på 1500-tallet, først og fremst i Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet
1537-1814
, utg. C. F. Bricka, bind XI (Kbh. 1897), og Dansk biografisk leksikon 3. utg. bind 10 (Kbh. 1982), uten å finne spor etter noen Peder Munk som
kunne tenkes å være borgemesteren Peder Munk Jakobsens morfar. Denne litteraturen kan heller ikke brukes for å avvise en avstamning fra adelsslekten Munk
(tre roser), men materiale som kan bekrefte det er ikke funnet. Slekten er også beskrevet i Danmarks adels årbog 1901 (bind XVIII), s. 236-167, men denne er
ikke sjekket.

.

Lukk meny