Glømmen-ætten fra Øyer
Tore H Vigerust 5. oktober 2003 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2003.


Problemet:

«Jeg har i min slektsforskning truffet på et problem på Glømmen gård, Tretten i Gudbrandsdalen rundt 1400 tallet:

 • 1. Hvem var Anders Sigurdsson kone og mor til Grim Andersson Glømmen f. 1370 – Ragnhild Iversdatter, Elsebe Ottesdatt Rømer eller Elsebe
  Harniktsdatter Bolt? Anders Sigurdsson (f. Ca. 1340) opptrer med to koner med samme fornavn; Elsebe. Begge er av fornem ett, og er derfor en interessant
  forskningsobjekt. Men akkurat her finner jeg det vanskelig å forstå hvem er hvem. Så er det en tredje person som heter Ragnhild Iversdatter, som også står
  oppført som mor til Grim Andersson Glømmen.
 • 2. Stephan Andersson Glømmen, som er bror til Grim ( halvbror) forvirrer også med hensyn til hvilken mor som er mor til hvem! Mine opplysninger har jeg
  fra Rolf L Akers hefte om Kjente gårder i Gudbrandsdalen, som ble utgitt i 1942 og opptrykket på nytt i 1991 av Gudbrandsdalens Slektshistorielag.
 • 3. Videre har Internett med Mormonenes arkiv på Internett «familysearch.org» hjelp meg til å få stadfestet riktigheten av personer som jeg mener tilhører min
  slektslinje. Gjøda Finnsdatter Glømmen f. 1493, er den tidligste jeg finner i registeret i Utah. Derfra får jeg bekreftet riktigheten av «slektens» oppgitte
  personer frem til de sikre opplysningene jeg har fra Rachel Fransdatter Landgaard f. 16.09.1824 og hennes far Frants Olsen Landgaard f. 1777. Som føler er
  disse mest trolig min slekt fra 1493 og frem til i dag:
 • Gjøda Finnsdatter Glømmen f. 1493 gift med Erich Olsen
 • Anne Eriksdatter Glømmen f. 1515 gift med John Trondsen Helle
 • Olav Jonsen Glømmen f. 1539 gift med Aase NN
 • Erich Olsen Glømmen f. 1609 gift med Birgitte Olavsdatter».

osv.Kommentarer

Ragnild Ivarsdotter er kjent 1390 som enke etter Andres Sigurdsson, og den siste som har tolket denne kilden (12.1 1390, Dipl. Norv. VI nr. 329), Olav T
Forseth
, har kommet frem til at dette ekteparet var foreldre til Grim Andresson på Glømmen, som er kjent i 11 dokumenter fra 1390 til 1452, se hans artikkel
Omkring Glømmen-ætta i Norsk slektshistorisk tidsskrift bind xxx (Oslo 1985-86), s. 204-210 med noter og kommentarer av Tore H Vigerust, s. 211-215.Grim Andresson og Stefan Andresson var halvbrødre, og Stefans mor er helt ukjent. Stefan har en fullbror (og dermed også Grims halvbror), Niklas Andresson,
kjent 1394, som igjen er far til biskop Olav Niklasson i Bergen. For videre argumentasjon viser til jeg NST xxx !Årsaken til forvirringen med hensyn til Andres Sigurdssons hustruers navn, er tidligere slektsforskeres bestrebelser etter å finne forklaringen på det kompliserte
slektskapet mellom Olav, biskop i Bergen, og ridderen Bengt Harniktsson. En fullstendig litteraturliste over den tidligere debatten er gitt i NST xxx, s. 211. Man
trodde at biskop Olav og herr Bengt var brødre, siden de i et skiftebrev i 1442 skifter etter deres «far og mor», som ble tolket som begges far og begges mor
(Harnikt Henriksson på Glømmen og Jorunn Sunnulvsdotter, senere på Hove i Fåberg). Og siden Bengt Harniktsson var nærmeste arving til erkebiskop Aslak
Bolt, har en anntatt at Bengt var etterkommer til slekten Bolt. Dernest ble det kjent at Aslak Bolt stammet fra slekten Bolt på morsiden og fra slekten Rømer på
farsiden, hvoretter slektsforskerne antok at Bengt Harniktsson også måtte være etterkommer til slekten Rømer. Aslak Bolt hadde en kjent søster, Elsebe
Harniktsdotter (Rømer), kjent 1419, og gift med ridderen Johan Molteke. Men denne Elsebe kan ikke være stammor til Bengt Harniktsson, av grunner som er
publisert tidligere men som det vil være for vidløftig å gå nærmere inn på her. Blant annet var det jo henne eller hennes barn som skulle være Aslak Bolts
nærmeste arving, og ikke Bengt Harniktsson, og Bengts far er Elsebes samtidige og ikke hennes barn.Løsningen idag er at biskop Olav var sønn av Jorunn Sunnulvsdotter og stesønn av Harnikt Henriksson, og Bengt Harniktsson hennes stesønn, og at Olav
tilhørte den samme Glømmen-ætten som Grim Andresson. Biskop Olav kaller Stefan Andresson sin farbror, noe som må være rett, og Olav må derfor være
Niklas Andressons sønn, fra dennes ekteskap med Jorunn. Forhold og personer knyttet til slektene Bolt og Rømer skal fullstendig utgå av drøftingene og
problemene vedrørende Glømmen-ætten, men hører fortsatt hjemme i drøftingene av forfedrene til Bengt Harniktsson og hans far, Harnikt Henriksson. Disse to
sistnevnte kan tilhøre slekten Rømer på sin farside, eller Harnikt Henriksson stammer fra Rømer på annen måte. At Andres Sigurdsson skulle være gift med en
Elsebe, var altså kun en gjetning som bygde på noen forutsetninger som ikke lenger er til stede, for å forklare en vanskelig problem, som nå er forklart uten
denne gjetningen.Grim Andresson er far til Amund Grimsson på Glømmen, kjent 1429 til 1468 (farskapet nevnt 1452). Amund må være far til Bård Amundsson på Glømmen og
hans brødre, kjent fra 1490 til 1505. I hans tid blir Glømmen delt i to.Gården Glømmen har alltid vært odelsgods, og har gått i arv ledd etter ledd. Det står skifte på Helle i Vågå etter Jon Trondsson og Anne Eriksdotter, og i skiftet
og andre dokumenter fra gårdsarkivet der, får vi vite at Anne er datter til Erik Olsson på Glømmen og Gjøda Finnsdotter. Sistnevnte må være datter av den Finn
på Glømmen som er kjent på den ene halve gården 1528, mens Erik Olsson på Glømmen er kjent samme år på den andre halvdelen (nørdre). Min farfar, Ola
Vigerust, har skrevet om denne slekten i en avisartikkel i Gudbrandsdølen fra 9.10 1953. Han kjente godt til innholdet i disse gårdsarkivene, så jeg betviler ikke
hans slektsrekke. Han hadde funnet ut til Finn på Glømmen var sønn av den Bård Amundsson som bodde på Glømmen 1490-1505, nevnt ovenfor. Men i de
kildene som jeg selv har laget personnavnregister til, kilder som allerede er publisert i Diplomatarium Norvegicum, er det ingen brev som omhandler Finn. Hans
farsnavn, Bårdsson, kan være nevnt i et yngre brev som jeg ennå ikke har gjennomgått selv.Jeg regner derfor med at slektsrekken fra Andres Sigurdsson, † før 1390, til Anne Eriksdotter, † 1610, og hennes 9 barn er sikker nok.

.