Kong Christian 4. gir almuen på Lesja og Dovre frihet for halv skatt, 13. juli 1604
Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2003. Utgave 26.02 2003
(kontrollert). Gjengitt etter kopi i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len nr. 36.8, som vedlegg til Manntall på Landskatten av
Gudbrandsdalens fogderi til Sankt Michelsdag 1614.


Wi Christian den fierde med Gudz naade, Danmarkis Norgis Wendis och Gottes Koning Hertug vdj Slesuig Holstenn Stormaren, och Dytmerschen,
Greffue vdj Oldenborig och Dylmenhorst, Giöre alle witterligt att epthersom Var wndrersaatter Mienige bönder och Almuffue paa Lesßöe och Doffre vdj
Guldbrandzdallenn Wdj wartt Rige Norge, dennom hardeligen for os haffuer beklagett, att de liger paa en Alfar Weigh for stortt Giesterj och lider megen
besuering med schydzhester att holde paa adschillige Skiudz weigne huoroffuer di wnderdanigte ehr begerendes, Wi saadann deres besuering Nadigte wille
ansee og betennke. Daa haffuer Vi for forbe.te Aarsagers schyld aff synderlig gunst och Naade, Wndt Beuilgett och thillatt, och nu med dette Vortt Obne breff
wnde og tillade, Att for.ne Vor Vndersaatter paa Lesßöe och Doffre vdj Guldbrandzdallen Mue her effter och indtill saa lenge Wi anderledis der Om
Thillsigendis worde, werre fri och forschaanitt for halff schatt till Oß och Cronnen att wdgiffue Naar nogen schatter bliffuer paabuden. Thi forbiude Vi alle ehuo
dj heldst ehrre, eller vere kunde Zerdeellis ware fougder Embidsmend och alle andere, forn.e vore Wndersatter paa Leßö och Doffre i Gulbrandzdallen heremod
efftersom forschreffuett staar att besuerge eller vdj nogen forfang att giöre Wnder Vortt Hyllest och Naade. Giffuett paa Wortt slott Bergenhuß denn 13 Jullj Ao
1604. Wnder Vort Zigneett.

Christiann.

Lukk meny