Erkebiskopens jordegods (Sankt Olavs jorder) sønnafjells 1533
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 11.02 2003. Gjengitt etter
Chr. Brinchmann og Johan Agerholt (utg.): Olav Engelbrektssøns jordebok. Register paa St. Olavs jorder, forfattet under erkebiskop Olav Engelbrektssøn.
Anhang: Erkebiskop Gautes jordebøger
(Oslo, 1926), s. 53-59 og 90-94. I gjengivelsen er staveformene for person- og stedsnavnene beholdt, mens
landskyldsummene og enkelte andre ord er normaliserte eller også oversatte.


Sancte Oluffz jorder paa Hinmarcken

first aff Ringezaker sogn

Samsal 2 pund mel og 2 huder

Delim 1 pund mel og 1 hud for en ødegård

Vlffuen 1 pund mel og 1 hud

Ffylsszem 1 pund

Skappal 1 pund

Bierke 1 pund [mel] og 1 hud

Tande 1 pund [mel] og 3 huder

Kierne 1 hud

Soolberg 3 huder

Ffreng ½ hud, for en ødegård ½ hud

Seter 1½ hud

Berg 9 skinn

Willang 1 hud

Lunde 4 sold korn, 1 hud

Kroxgord 3 huder, 1 hud for en ødegård

Bierke 1 hud

Bratteberg ødegård ½ hud

Ffielstad 3½ hud

Lille Ringesager 4 huder

Hielmestad 2 huder

Løcken 1 hud

Hoffwiin 1½ hud

Kolstad 2 huder

Røtterødt 2 huder

Lillebostad 9 skinn

Hilleng 4 skinn

Ffielstad 3 skinn

Kraakewiick 2 huder

Løyken 1½ hud

Sancte Oluffz landzskyld i Vardall sogn

Hage 2 huder

Meelim 1 hud

Dall 1 hud

Gryte 1 hud

Sancte Oluffz jorder j Snertingssdall

Nidernoss 2 huder, ½ hud for en ødegård

Øffuernoss 1 hud

Lund 1 hud

Hasliid 1 hud

Hoff 1 hud

S: Olufz jorder j Birgie sogn

Sueenes 2 huder

Bretteberg 1 hud før ødall

S: Oluffz jorder j Nes sogn

Ffossim 1 pund rugmel

Ousdal 1 pund rugmel

Sødre Kisze 1 hud

Nø[r]dre Kisze 1 hud

Hillebo 1 pund [mel]

Sanual ½ hud

S: Olufz jord j Riibo

Tomte 2 huder

S: Olufz jord j Loten sogn

Kaaretorp 2 huder

S: Olufz jord j Skogn

Keperood 1 hudS: Olufz jord paa Land

Nes 3 huder

Berg 1 hud

Gaerd 1 hud og 9 skinn

Ericstad, øde 4 skinnSct. Olufz <landskyld> jorder af Totæn – vacat

Geile 4 pund [mel], 1 hud

Eing. 1 pund 1 fjerding [mel]

Grimstad ½ pund [mel]

Siifuesin 1 fjerding [mel]

Holstadt 1 pund [mel] av en ødegårdSct. Olufz jorder paa Hadeland

Mollestad 1 pund rugmel og 2 pund mel eller malt

Alm 2½ pund [mel]

Leren ødegård 3 fjerding [mel]

Helge Aker 3 pund [mel]

Morstad 1 fjerding [mel]S: Olufz jord paa Ringeriike

Gerindbo 1 pund [mel]S: Olufz jorder paa Romeriike

Lodeng 1½ pund [mel]

Biercknes 1 pund [mel]

Vang ½ pund [mel]Sancte Olufz jorder i Søderluten af Gudbrandzdalerne

fførst aff Ringebo

Eldestad ½ hud

Strand 1 hud

Vpsall 1 hud

Løffznees 1½ hud

Berg 1 hud

Sancte Olufz jorder j Øie sogn

Mageliid 4 huder, for Markmol 1 hud

Tande 2 huder

Borgim 1½ hud

Jedir 1 hud

Bryn 2 huder

Berg 1 hud

Høl ½ hud

Sancte Olufz jorder j Gaaupsdal

Engeland 3 huder

Lunde 3 huder

Hool 1 hud

Sancte Olufz jorder j Ffaabergh sogn

Snackol 9 skinn for Disszerudt ødegord

Hoff 3 huder

Glomstad 1 hud

Bore 3 huder

Bulunger 3 huder

Øffren 1 hud

Rawneberg ½ hud

Biscopsgard ½ hud

Ringenes øde 4 skinnGaaute Gallis jorder som ere pantsett

Delin 15 lispund malt

Kysze ½ pund malt

Skickelstede 1 hud

Humsuold 2 huder

Thette effterschreffne godz haffue wii i pant aff her Oluff Galle

Østdall liggendes paa Neess paa Hindmarc, 1 pund rugmel

Jtem ij Thenne gorder liggendes i Ringesoger sogn, 6 huder

Jtem Fulszenne i samme geld 3 huder

Jtem ein ødegord liggendes paa Tothenn 1 pund maltSancte Olufz jorder j Gudbrandzdall [nørdreluten]

ffirst aff Ffroen prestegeld

Gunnerstad 12 alen vadmel

Nordrem 5 alen vadmel

Norbu 15 alen vadmel

Liistad 20 alen vadmel

Liistad 20 alen vadmel

Liistad 15 alen vadmel

Issem 25 alen vadmel

Kurestadt 20 alen vadmel

Dalseg 15 alen vadmel

Rollestad 10 alen vadmel, 5 alen kjøpt av Olav 3. (Olauus Secundus, rettet til Tercius)

Rollestad 3 huder som Olav 3. (Olauus Tertius) kjøpte av Oudulff Joenszonn

Quernested 5 alen vadmel

Syltun 15 alen vadmel

Haralstade 10 alen vadmel

Ffarbriid 20 alen vadmel

Klepstad 10 alen vadmel

Haffue 15 alen vadmel

Sixtadt 5 alen vadmel

Sandboo 1 alen vadmel, 1 alen [vadmel] kjøpt av Olav 3. (Olauus Secundus, rettet til Tercius).

Sancte Olufz jorder paa Lom

Quall 8 alen vadmel

Sperstad 4 alen vadmel

Lycke 3 alen vadmel

Bransarff 14 alen vadmel

Syuergord 20 alen vadmel

Skrinde 8 alen vadmel

Brimen 8 alen vadmel

Sct. Olufz jorder paa Woge

Lunde 2 alen vadmel

Lunde 6 alen vadmel

Slett 16 alen vadmel

Raastadt 12 alen vadmel

Jørenstadt 3 alen vadmel

Romengord 12 alen vadmel

Sogem 6 alen vadmel

Sancte Olufz jorder paa Lesie ock Doffre

Siliegord 6 alen vadmel

Skarpholl 16 alen vadmel

Buengiord 12 alen vadmel

Liidom 12 alen vadmel

Ølstadt 16 alen vadmel

Corby 8 alen vadmel

Berg Berg 22 alen vadmel

Hodin 12 alen vadmel

Busgord 8 alen vadmel

Berg 8 alen vadmel

Aaudegord 10 alen vadmel

Werckin 12 alen vadmel

Botim 12 alen vadmel

Liid 16 alen vadmel

Landem – – – –

2 gårder som ligger til Stugun[Løst legg, den trykte utgaven s. 90-94, her kun med enkelte utdrag]

Thesse efftirschreffnæ gorde ere kommen vnder kircken vti biscop Ericks tiid

– – –

Jtem 1 korlag gjør 24 ß eller 2 spann i Liidstad i Gulbrandzdalen.

– – –

Jtem 2 spann årlige landskyld kjøpte jeg av Elyff Alffsøn i Brandzar gård liggendes på Lom i Gudbrandsdalen.

– – –

Jtem ½ kørlag kjøpte jeg av Tyøstiøll Stennerssøn på Dawre i Kulegord en gård på Lom liggendes i Lyen i Lwmsogn som heter Holægord og renter årlig 6 alen
vadmel. [i margen:] Lom wed Dogre.

Jtem 1 øresleie kjøpte vi av Erland Oluffsøn nå boendes på Hog j Dogre som han eide i Hatrem liggendes på Lessiæ 1515. [i margen:] paa Lessiæ.

– – –

Jtem kjøpte vi av Niels Arnessøn rådmann i Trondhjem en jordepart som er hans rette odel i en gård liggendes på Toten heter Ængæ, skylder denne parten i
denne gården årlig 1 skippund og 1 fjerding av ett skippund mel eller malt, solgt 1515, brevet derom gjordt 1516.

– – –

Jtem Solgyme liggendes ved Breden j Ffron sogn i Gudbrandsdalen som Haldor Syuordsson[s] datter og sønn gav til Sankt Olav 1516.

– – –

Jtem kjøpte vi 3 kørlager jord av Oluff Erichssøn på Lesja som han arvet etter sin far i en gård som heter Lwndæ som ligger på Vågå i Gudbrandsdalen.

Jtem en kvinne heter hustru Jngeborg som bor i Stange sogn ved Hammer, gav en gård til Sankt Olav som (det) går av 15 lispund, gården heter Nettelstad.

Jtem en mann i Lwden sogn på Haland gav en gård til Sankt lav som heter Torpp, og går av 2 huder.

– – –

Jtem 16 alen vadmel i Nordbo vppaa Win. [i margen:] Ringebo.

Jtem 16 alen vadmel i Grwnnestæd. [i margen:] Ringebo.

– – –

Jtem Lwnne renter årlig 6 alen vadmel. [i margen:] Woe prestegæld.

– – –

Jtem en halv gård som heter Kroken i Tingestæd i Backe sogn [solgt eller gitt] av Eric Oluffsøn borger i Trondhjem.

.