Samtidige fortegnelser over danske adelsmenn som falt i krigen 1563-1567: Christen Munks liste
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1989-2002. Utgave 05.11 2002. Gjengitt etter Anders
Thiset: En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66, Personalhistorisk tidsskrift 1.rk.I (1881), s. 121-132, og der utgitt etter
originalen i Det kgl. Bibliotek, København, Den danske adels breve, Familien Munk, nr. 47.10.


Hermennd, som ere døde och slagenn aff Dannmarckis Adell siidenn thette Aar 1563 och till thette Aar 1566.

Aff Fynn

Corfitz Wlffeld Knnudßenn

Claus Bryske

Willhelm Ollemanndtt

Eskell Oxe

Hanns Norbii

Jacop Wiffertt Thønnißenn

Peder Lyckii

Jacob Reuittleff

Otte Friis

Christoffer Suale er slagenn hieme

Eyler Rønnow

Pauill Schinnckell, slagenn for Fjend’ne

Axell Walchenndrup, slagen for Fjenden

Jacob Seste

Peder Jull Gregerßenn aff Laffuind

Slagenn for Fienndernne

Eyler Hardennberg

Annders Emichßenn thenn gamle

Klaus Wlfeld

Søffrenn Johannßenn

Annders Wrnne

Hennrich Brochenhus er bleffuen saar for Fienndernne och ther aff død.

Bennt Norbii, slagenn for Fienden.

Aff Iullannd

Jenns Jull, døde till Skiffs

Hyllebrannd Gyldennstiernne

Holger Wiffert

Iffuer Jull

Hermannd Ginnstij

Christiernn Huas aff Kaas

Niels Krabe

Jacob Skeill, drucknnitt

Her Niels Lannge

Christoffer Lange, slagenn for Fienderne.

Hanns Skeill, slagenn for Fiend’ne

Jesper Munck, slagenn for Fiend’ne

Peder Suennßenn, slagenn for Fienderne

Jørgenn Mauritßenn, slagen for Fienderne

Wiffuer Krutze, slagen for Fiend’ne

Iffuer Nielßenn, slagenn for Fiend’ne

Mouritz Jenßenn, slagennfor Fiend’ne

Peder Kaas, slagenn for Fiennd’ne

Wiffuert Laurittßen, slagen for Fiend’ne

Thorluff Basse, slagenn for Fiend’ne

Laurittz Roßenkrantz, slagen for Fien.

Christofer Roßenkranntz, slagen till Skiffs

Hanns Holch døde y Sueriig y Fengsell

Christoffer Munck, slagen for Fiend’e

Aff Syellanndt

Her Erich Krabbe

Franntz Bilde, slagenn till Skiffs

Jørgenn Grubbe

Axell Roßennkranntz Klaußenn

Bennt Bylde Hannßenn

Peder Bild

Her Herluff Throlle, slagen till Skiffs

Niels Throlle, slagenn till Skiffs

Sthenn Roßennspar, slagen for Fiend’ne

Laffue Brock, slagenn for Fiendernne

Oluff Thrundßenn drucknnitt

Otte Rud døde y Sueriig y Fengsell

Aff Skaane oc Hallannd

Laffue Wlffsttanndtt

Jørgen Erichßenn

Holger Wlffssthannd, slagenn icke aff Fienndernne

Hanns Gedde

Folmer Knoff

Johann Knoff

Mogens Krabbe, drucknitt y Laffuaa

Mogenns W

Matz Thorbennßenn

Otto Annderßenn

Lauritz Annderßenn

Jørgen Brae

Hanns Skouffgaard

Jenns Binng, slagenn for Fiend’ne

Jenns Falch, slagenn for Warberg

Jenns Myre, slagenn for Fiend’ne

Jørgen Falch, slagenn for Fiend’ne

Christoffer Thrunnßenn

Aff Hallanndt

Niels Joenßenn

Hennrich Klaußenn

Gulbrannd Olßenn, slagen paa Warberg

Niels Munnck, slagenn paa Warberg

Denn 7 Maij Anno 66 bleff thette forschreffnne shreffuitt.

Thiße efftherschreffnne bleff wnnder Gottlanndtt thenn 28 Iulij Ano 66.

Samsonn : Christoffer Monnßen bleff skudt for Fienden, Hanns Laurittzenn, Seuerenn Munnck, Chrestinn Skiell

Haneball : Jenns Wlffstannd, Gregers Bryske, Annders Friis, Peder Nielßenn, Jesper Kraffse bleff och paa thethe Skib

Marcurius

Enngelenn

Flores

Solenn : Niels Matzenn, Jenns Fræberig

Kaghøgenn : Las Grønn

Pappegøienn : Knnud Reuennttløff, Niels Munnck

Griibenn : Albritt Høeg

Griibenn : Hening Hannsenn, fød paa Lauinndt

Enngelske Fortuna

Herttug Oluffs Pincke

Jenns Holgerßenn, hanns Høstrw Frw Liizabett døde paa Bahus, Gud sig offuer thenum forbarmme.

Paa thett siiste Thaag vdj Sueriig

Mortenn Krabbe

Chrestinn Skramm

Joseph Muis

Hanns Lycki

Jürgenn Jennßenn

Jørgenn Wgerup

Jost Bynng

Anno 67 Julij systii Dag død Eueret Bijld. Gud vndi hanom en salig Opstandilsse.

.

Lukk meny