Samtidige fortegnelser over danske adelsmenn som falt i krigen 1563-1567: Absalon Pederssøns
(Beyer) lister

Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1989-2002. Utgave 07.11 2002. Gjengitt etter Absalon
Pederssøn: Dagbok [1552-1572] og Oration om mester Geble
, Tekstbind (utg. av Det norske språk- og litteraturselskap ved Ragnvald Iversen, Oluf Konsrud og
Kristen Valkner, 1963), s. 103-106, 116-117


1565 desember

Om dett slag mellom Danmarck och Swerrige som stod den 20 dag Octobris paa Augstuls market i Farresherrit i Kin Sogen.

1. Vnder Moritz Podebuskis fane

døde : 1Paal Skinkel, 2 Peder Kaas, 3 Viferdt(1) Laurensson, 4 Iffuer Nilson, 5 Lauris Grøn, 6 Moritz Jensson, 7 Torloff Basse.

ere skut oc ennu leffue: 1 Moritz Podebusk, 2 Effuert Bild, 3 Axel Valkendorff, 4 Henrik Brockenhus, 5 Gabriel Skinkel, 6 Loduig Munk, 7 Jøren Høg.

ere fangne : 1 Bent Norby, 2 Christofer Vrne.

Otte Emmichson bleff skut for Varbierg

2. Vnder Hack Holgersons fane

døde : 1 Jens Myre, 2 Jorgen Falck, 3 Esbern W.

ere skut oc en leffue : 1 Jacob Grubbe, 2 Jesper Krause, 3 Niels Rosengordt, 4 Lauge Brock.

fangen: Eyler Krause.

3. Vnder Frans Baners fane

ere døde : 1 Christofer Longe, 2 Hans Skeel, 3 Jesper Munck, 4 Wiffert Kruse, 5 Per Suenson, 6 Jørgen Moritzon.

ere skut oc en lefuende : 1 Erick Rosenkrantz, 2 Christen Skeel, 3 Hans Johanson, 4 Niels Krabbe, 5 Jon Bing, 6 Jost Moritzen.

er huggen : Oluff Brockenhus.

ere fangne : 1 Greerd Truidtson, 2 Christofer Munck.

4. Vnder Josua van Qalens fane

er dødt : N. Kanitz.

ere hart skot : Jochim Kruseke.

Item 34 aff Suenene døde oc mange saare.

5. Vnder Tornous fane

er fangen : Ritmester Tornow.

døde : Lutenant Charsten Manddyuel, Borckhort Schuabe, Bastian Zidsitz, Henrick.

ere hart skut oc leue : Hans Vardenberg, Baltzer Lepel.

Oc 14 Suenne døde oc 17 saare.

6. Vnder kongens fane

døde : Stein Rosensper, Peder Greerson.

ere skott : Lauris Straale.

7. Vnder der forwant fane

ere skot oc en leffue : Her von Podelitz, Hartuig Vsteritz, Degener Bugenhagen.

Om de Suenske

[- – – ]

1566 Julius

[6. august – Svenske angrep på den danske trossen ved Larueheide / Larfuehede]

dansker faner som led store materielle og personelle tap : Frans Baner, Jøren Rud, Moritz Podenbusk, Erik Podebusk, Hach Holgerson.

skutt mellom Hallandsås og Hiemsø : Par Mores lutenant, Balser Fris, Henrik van Hol, Quales fenrich, oc en høuizan hed Blankenberch, der blef folk paa
baade sider.

disse døde av pest i Sverige : paa Larueheide Morten Krabbe, i Jenkøbing døde Jøren Lyckis søn, Christern Skram, Jøren Jensson, Mons Kruse, Jacob Mus,
Christofer Kotuis oc en høuisman heit Victor.

[28. juli – tap av 9 orlogsskip ved storm og uvær]

Jens Truesen oc mange andre, Christofer Maansøn Bagge bleff skutt,

Jens Truidson oc Anders Fris bleue paa Hannibal

Jesper Krase och Mons Fase bleue paa Engelen

Nils Matsen blef paa Køgehøg

Knud Reuentleff bleff paa Papegoien

Christen Skel paa Samsing

Vincentz Juel paa Marcurius oc Gabriel Skinkel.

Der bleff 7443 mandt.

.

1. (Feilaktig) rettet til Vlferdt.

Lukk meny