Danmarks Riges Constitution (Rigsdags-recessen), Kjøbenhavn Slott 30. oktober 1536
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2002. Utgave 08.11 2002. Gjengitt (redigert og i
utdrag) etter J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love, IV (Kjøbenhavn 1824) s. 157-171. Utgiveren bruker tittelen Kong Christian den
Tredies Kjöbenhavnske Reces af 1536
, og dokumentet er oftest i faglitteraturen kalt Recessen, men selv bruker dokumentet uttrykk som en menige Riigsdag att
stande her udi Kiöbenhaffn
, om møtet, og for en menige Riigens Constitution, Sett oc Skickelse oc Ordinantz om selve dokumentet. Recessen er tidligere utgitt
av Niels Krag og Stephan Stephanius: Den Strmægtigste Konge Kong Christian den Tredie Konge til Danmark og Norge etc. hans Historie, I (1776), s.
495-509. Kolderup-Rosenvinge har funnet rettet opp flere lesefeil i Krags utgave, men også skapt nye. F.eks. har Kolderup-Rosenvinge en fynsk adelsmann
Hans Friis, der Krags lesemåte Hans Styssen ganske opplagt må være den riktige, og Jochim Wolckendorp der Krag er riktig med Jahann Walckendorp.
Kolderup-Rosenvinges utgave er heller ikke diplomatarisk, forsåvidt som ß er erstattet av ss, og forkortelser er oppløst uten at dette er bemerket (jeg har
sammenlignet med originalen i Rigsarkivet 1996).


Wii Christiann met Gudts Naade udwoldt Konningh til Danmarck och Norge, Hertug i Sleswig, Holstenn, Stormarn oc Ditmerschenn, Greffue udi Oldenborg oc
Delmenhorsth: oc wi, Mogens Göye, Hoffmester; Johann Friiss, Canceller; Tyge Krabbe, Marsk; Predtbiörn Podtbusk, Offue Lunge, Axell Brade, Mogens
Munck, Erick Banner, Oluff Rosenkrandtz, Hollgerdt Ulstandt, Knudt Biilde, Truedt Ulstandt, Knudt Rudt, Claus Bilde, Axell Ugerup, Claus Podtbusk, Erick
Krummedige, Mogens Gyldensternn oc Knudt Gyldensternn, Danmarckis Riiges Raadt; oc wii effterschreffne, Mogens Biilde, Peder Ebbessen, Axell
Rosenkrandtz, Manderop Holck, Anders Skieell, Axell Gyldensternn, Enuoldt Jyull, Gunde Lange, Jörgenn Gyldensternn, Iwer Jyull, Thomis Gallskytte,
Henrich Stamppe, Nils Lunge, Otte Claussenn, Jörgenn Jyull, Jens Jyull, Loduigh Munk, Palli Bangh, Crestiern Fossie, Peder Gröen, Peder Skram, Nils Gröenn,
Seuerin Marqvordtssen, Spliidt Bangh, Mogenns Jyull, Iwer Jyull, Peder Iwersen, Nils Glambeck, Jacob Wognssen, Jens Thomissen, Erick Gröenn, Iwer
Munck, Jens Spenndt, Nils Jyull, Crestiern Krabbe, Laurs Anderssen, Mogens Spenndt, Crestiern Mogenssen, Nils Friis, Palli Friis, Anders Rytther, Jens
Spenndt, Peder Gallskytte, Anders Spenndt, Bertill Jyull, Jens Mogenssen, Jens Gröenn, Marthen Gröenn, Nils Laurtsen, Hans Laurtsen, Erick Skram, Rasmus
Skadde, Christoffer Banng, Christiern Spliidt, Nils Claussenn, Hertuigh Skram, Nils Skiell, Henrich Windt, Iwer Windt, Jörgen Schowgaardt, Claus Albretsen,
Iwer Skieell, Per Crestiernssen, Crestiern Perssenn, Oluff Perssenn, Claus Perssenn, Nils Perssenn, Crestiern Perssenn, Tordt Glambeck, Nils Crestiernssen, Per
Skram, Morthen Anderssenn, Laurs Anderssenn, Crestiern Anderssenn, Eggert Henrichsen, Nils Henrichssen, Peder Henrichssen, Benndt Abbelgaardt, Pouel
Abbelgaardt, Jörgen Abbelgaardt, Albret Skieell, Nils Kragh, Thomis Styge, Peder Hardbo, Hans Bruenn, Claus Limbeck, Gunde Lange, Witus Bruenn, Pouell
Bruenn, Christoffer Munck, Crestiern Steenn, Crestiernn Krabbe, Anders Gröenn, Lass Gröenn, Crestiern Gröenn, Jochim Lycke, Marquordt Laurtssen,
Crestiern Sommer, Eyler Hardenbergh, Lauris Westeny, Jörgen Westeny, Anders Jacobsen, Nils Munck, Peder Krusse, Enuoldt Krusse, Henrich Biörnssen,
Lauris Lunaa, Erich Jyull, Axell Jyull, Nils Rosenkrandtz, Nils Pouelssen, Crestiern Steenn, Henrich Steenn, Jörgen Rostrup, Hans Rostrup, Jörgen Styge,
Cristoffer Styge, Styge Styge, Erich Styge, Peder Styge, Nils Jenssen, Lass Symenssen, Lass Munck, Suendt Perssen, Torckel Perssen, Nils Skade, Erick
Nielssen, Anders Crestiernssen, Nils Skieell, Malthi Laurtsenn, Owe Perssen, Otte Gyldensternn, Jörgen Nagell, Jörgen Gundessen, Iwer Lycke, Peder Lycke,
Hartuigh Thomissen, Jepp Friis, Glob Krabbe, Anders Glob, Anders Skougaardt, Nils Friis, Spliidt Fosse, Gabriel Gyldensternn, Crestiern Friis, Cristoffer
Rosenkrandtz, Iwer Krabbe, Lauris Skiell, Enuoldt Jenssen, Erich Steenn, Michell Nilssen, Erich Hög, Munck Elbeck, Berthill Hörby, Peder Munck, Nils
Elbeck, Seuerin Munck, Marthen Rödt, Nils Jenssen, Lass Nielssen, Jens Nilssen, Nils Bruenn, Iwer Friis, Peder Huass, Joenn Mattsen, Mattis Jenssen, Henrich
Nilssen, Michell Nilssen, Albrett Malthissen, Baltzer Malthissen, Cristoffer Malthissen, Crestiern Hardbo, Anders Pouelssen, Cristoffer Krusse, Mattis Gröenn,
Johann Bagge, Jepp Bruenn, Crestiern Styge, Mogens Jostesen, Oluff Glob, Melcker Glob, Hans Paauiske, Nils Jenssen, Enuoldt Styge, Thomis Thomissen,
Jesper Thordsen, Suendt Matssen, Will Thomissen, Thomis Knudtsen, Mogens Kaas, Nils Winther, Albret Muss, Enuoldt Jenssen, Johann Perssen, Claus
Iuerssen, Nils Torlossen, Jens Marquordtssen, Jens Spliidt, Nils Mogenssen, Jens Hanssen, Otte Nielssen, Lucas Krabbe, Jens Torlossen, Wognn Perssen,
Jörgenn Bilde, Knudt Bilde, Torloff Bilde, Seuerinus Högh, Offe Lauertsen, Jens Munck, Mauritz Jostesen, Godske Spenndt, Nils Kaas, Jens Thomissen, Matts
Jesperssen, Frans Dyre, Eggert Dyre, Jens Huass, Geerdt Thomissen, Keldt Krabbe, Erick Bleck oc Marthen Suendsen, menige Adell oc Ridderskabet offuer
allt Nörre-Juttlandt
; Oc wii, Aage Sparre, Jacob Trolle, Mauritz Olssen, Hans Skougaardt, Biirge Ulstandt, Geert Ulstandt, Lauris Knob, Biirge Trolle, Kieldt
Bingh, Knudt Gedde, Jochim Gedt, Jörgen Brade, Otte Brade, Gregers Ulstand, Pouell Kiörningh, Gerdt Kiörningh, Jochim Bingh, Axell Anderssen, Jörgen
Urnne, Claus Urnne, Holgerdt Skallre, Erick Daa, Jochim Sparre, Jochim Myre, Jepp Falck, Thage Ottssen, Jepp Tordtssen, Axell Claussen, Biörnn Steenssen,
Mattis Skallre, Jens Tiellossen, Joseph Falster, Wernner Parsberg, Otte Anderssen, Claus Claussen, Knudt Knob, Peder Störloff, Arildt Griiss, Oluff Jenssen,
Jon Swenske, Lass Raffnildssen, Oluff Lauertsen, Mogens W. oc Claus Bagge, menige Adell og Ridderskaff udi Schone, Halland oc Blegindt; Oc wii
Cristoffer Raffnsborgh, Jens Rosenkrandtz, Claus Rosengaardt, Axell Urnne, Mattis Bildhe, Erich Krabbe, Nils Lunge, Knudt Sparre, Claus Erickssen,
Marquordt Thimandt, Erick Bölle, Erick Daa, Erick Cristofferssen, Siuordt Grubbe, Nils Fickessen, Jörgen Grubbe, Basse Cristofferssen, Emicke Ottssen, Oluff
Skinckell, Lauris Jenssen, Crestiern Paarss, Per Godtske, Mogens Godtske, Jochim Beck, Nils Marquordtssenn, Cristoffer Hack, Otte Thennhusse, Hans Rudt,
Erick Mattssen, Peder Weyerssen, Lauris Nilssen, Jens Lauertssen, Hans Urnne, Bentt Bildhe, Torbiörn Bilde, Coruitz Bilde, Bentt Bilde, Axell Göye, Eskell
Göye, Albreth Göye, Claus Ulffsfeldt, Axell Arnfeldt, Henrich Arnfeldt, Torbiörn Arnfeldt, Lauris Iwerssen, Jörgen Rudt, Jepp Torbiörnssen, Jörgen
Westermandt, Peder Falster, Arffuidt Ulstandt, Mogens Falster, Knudt Göye, Anders Göye, Peder Iuersen, Erick Mogenssen oc Drage Lauertssen, menige Adel
oc Ridderskabet udi Sielandt oc Smaalandene
; Oc wii, Jörgen Qvidtzow, Knudt Urnne, Jochim Wolckendorp, Nils Bildt, Johann Brockenhusse, Michel
Brockenhusse, Eller Rönnoffw, Jacob Hardenbergh, Jacob Norby, Cristoffer Pallissen, Dirick Qvidtzou, Anders Emicksen, Claus Daa, Knudt Ebbessen, Knudt
Ottssen, Peder Norby, Jacob Brockenhusse, Axell Fickssen, Mogenns Claussen, Jörgen Urnne, Claus Marquordtsen, Peder Braach, Jesper Daae, Antonius
Briiske, Geerdt Briiske, Claus Briiske, Wernner Bertilssen, Oluff Norby, Hans Berildtsen, Claus Braackenhuss, Peder Braackenhuss, Axell Nilssen, Bildtt
Nilssen, Hans Skinckel, Jens Drage, Tönne Tönnssen, Hans van Mælenn, Hans Styssen, Busk Skenck, Nils Steenn, Mattis Henrickssen, Erick Perssen,
Cristoffer Huidtfeldt, Reynoldt Heyderstorpp, Coruitz Hardennbergh, Ebbe Munck, Cristoffer Gyldenstern, Ölrick Biildt, Mattis Ludtt, Peder Lauertsen, Claus
Daae, Henningh Volstrup, Jepp Borre, Jesper Gregorssen, Jens Huass, Jens Jörgennssen, Peder Jörgennssen, Iwer Munck, Hans Kortsen, Nils Jacobssen oc
Hans Jacobssen, menige Adel oc Ridderskabet udi Fyen oc Langelandt, mett menige Adel oc Ridderskab offuer aldt Danmarckis Riige;

[- – – her kommer recessene innhold ]
Oc effterthii, att wii alle, som hiidt ere forsamblede, met fuldt Magtt af aff thennom, som hiemme siddendis ere, icke kunde alle oc hwer serdelis henge wore
Indsegler fore thette wort obne Breff, tha haffue Wii Christian, udwoldt Konningh tiill Danmarck &c., oc wii menige Danmarckis Riiges Raadt, oc wii, Jepp
Friiss, Peder Ebbessen, Anders Skeell, Axell Nielssen, Niels Jenssen, Lauris Westenii, Christen Sommer, Mandrop Holck, Peder Skram, Axell Jyuel, Cristoffer
Rosenkrandtz, Cristiernn Friiss, Jens Thomissen, Erick Nielssen, Otte Gyldensternn, Claus Iffuersen, Henrich Biörnssen, Jens Jyuell, Niels Friiss oc Gabriell
Gyldensternn, paa menige Adells oc Ridderskabs Wegne udi Nörre-Judlandt; oc wii, Johan Brockenhusse, Nils Bildt, Mechell Brockenhusse, Jörgen Qvitzou,
Jocob Hardenbergh, Eyller Rönnow, Anders Emichssen, Knudt Ottssen, Cristoffer Huidtefeldt oc Knudt Ebbessen, paa menige Adells oc Ridderskabs Wegne
udi Fyen; oc wii, Mattis Bille, Marquordt Thiimandt, Knudt Sparre, Hans Rudt, Erich Cristofferssen, Siuordt Grubbe, Bassi Cristofferssen, Oluff Skinckell,
Lauris Jenssen, Nils Marquordtsen, Jepp Torbiörnsenn, Peder Falster, Erich Mogenssen oc Claus Ulffeldt, paa menige Adells oc Ridderskabs Wegne udi
Sielandt oc Smaalandene; oc wii, Jacob Trolle, Mauritz Olssen, Hans Schougaardt, Biirge Ulstandt, Lauris Knob, Jören Urnne, Thage Ottssen, Josep Falster,
Peder Störloff oc Knudt Gedde, paa menige Adells oc Ridderskabs Wegne udi Schaane, Halland oc Blegindt;
[- – – representanter for byene etc.]
Giffuit oc schreffuit paa Kiöbenhaffnns Slott, Mandagen nest effther Sanctorum Simonis & Jude Apostolorum Dagh, Aar Christi Thusinde, fem Hundrett,
treduge, paa thett siette.
.

Lukk meny