Herremenn som tas til fange i København av grev Christoffer, 1535
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 07.11 2002. Gjengitt etter Arrild
Huitfeld
: Danmarckis Rigis Krønicke. II. Historiske bescriffvelse om huis sig haffuer tildraget vnder den Stormactigste Første oc Herre Herr Christiern den
Første aff det Naffn
… (København 1652), s. 1443.


Anno 1535 [- – – ]

Oc det skeede, at strax, som den skaanske Adel haffde opskreffvit Greffven Huldskaff oc Mandskaffoc med de svenskis Hielp lagt de Tydske Kneckte ned i
Helsingborg, som forskreffvit staar, da lod Greffve Christoffer gribe oc fange alle de Herremænd, som vaare i Kiøbenhaffn:

Her Anders Bilde

Her Johan Urne

Christoffer Gyldenstiern

Knud Henricksen

Erick Christoffersen

Knud Pedersen

Thomis Sture

oc mange fleere.

.

Lukk meny