Den fynske adels hyldningsbrev eller troskapsreverser, ved påsketider 1535
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 08.11
2002. Gjengitt etter L.S. Vedel Simonsen, Fyens Vilkaar i den saa kaldte Grevens feide med et Chart over Valpladsen paa
Øxnebjerget
(Kjøbenhavn 1813), s. 19 f., og der gjengitt etter Af Pakken No. 14 betitlet: Documenter henhørende til C3dies
Historie for Aarene 1533-6, i Geheim Archivet. Af Pakken: Diplomata apographa i Geh. Archiv, No. IV A.


Som Formel for Adelsmændenes Hyldingsbreve eller Troeskabs Reverser:

Jeg Ebb Mwnck till Fiellebroo aff waben: Lundager Paaskedag Aar MDXXV.

(Diitlef Brochdrop, Erich Krummedige, Christoffer von Feldthen, Kortt Peninge).

Ligelydende Reverser: Onsdagen efter Palmesøndag:

Oluf Norbye til Skofgaarde af Vaben

Peder Norbye til Urop af Vaben

Hans Berildsen til Nakkegaard af Vaben

Niels Bildt til Ravnholt

Henning Walchendorph til Glorup

Hans Skinkel til Gerskoo af Vaben

Johan Brochenhuus til Wollerslefgaard af Vaben

Werner Bertilsen til Bispboo

Jesper Daae til Enggaard af Vaben: Torsdagen efter Palmesøndag.

Jacob Norbye: Langfredag.

Jans Drag af Vaben

Ebbe Munck til Fiellebroe: Paaskedag.

Peder Brok i Bordløse: anden Paaskedag.

Bild Nielsen, Axel Nielsen, Knud Urne, Hans Jenssen, alle af Vaben

Jacob Brokkenhuus til Thitzelholt: tredie Paaskedag.

Mester Johan Walchendorph, begge af Vaben

Erik Pedersen til Stubbedrup: første Søndag efter Paaske.

Niels Steen til Klingstrup af Vaben: Torsdagen efter Qvasimodogeniti Søndag.

Claus Brochenhuus til Søndergaarde: Mandagen efter Jubilate.

Marqvard Tymandts til Hellerup Væbners Hyldingsbrev: Tirsdagen efter Palmesøndag.

.

Lukk meny