Den fynske adels hyldningsbrev for hertug Christian, 9. juli 1534
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 07.11 2002. Gjengitt etter Niels Krag
og Stephan Stephanius: Den Stormægtige Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge etc. Hans Historie, del II. Recesser, Forordninger og
aabne Breve
(Kiøbenhavn 1778 ), s. 15-19, utgitt etter en gammel kopi. Brevet er referert i Arrild Huitfeld: Danmarckis Rigis Krønicke. II. Historiske
bescriffvelse om huis sig haffuer tildraget vnder den Stormactigste Første oc Herre Herr Christiern den Første aff det Naffn
… (København 1652), s. 1424-25,
og i L.S. Vedel Simonsen, Fyens Vilkaar i den saa kaldte Grevens feide med et Chart over Valpladsen paa Øxnebjerget (Kjøbenhavn 1813), s. 19.


Theen Fyensche Adells Hyldingsbreff, som bleff forsendt Ko: Mt: met Jahann Ffrys.
W
y eptherschreffne Knudt Gyldennstiernn, Electus wdj Fyenns Biscopdømme, Nielß Billde, Henning Walckendorp, Knudt Wrne, Eyler Rønnow, Jørgenn
Quitzou, Jahann Brockenhussz, Thønne Thønnissøn, Andres Jacobssen, Jacop Hardenbierrig, Jost Wrnne, Hanß Johanssen, Andres Emickssøn, Christopher
Pallissøn, Axel Nielssøn oc Byldt Nielssøn, Danmarckis Riigis Raadtt oc Adell, som bygge oc boe her wdj Fyenn, giøre alle witterlict, oc kiendis mett thette
wort obne breff, att wy haffue kerlige bedit tilbetroit oc Fuldmact giffuit Werdige Fedre wdj Gudt Her Styge Krumppen, Biscop wdj Børlum, og Jffuer Munck
Electus wdj Riibe, Her Mogens Gøye, Danmarckis Riigis Raadt oc Hoffmester, Her Offue Lunge Riddere, oc Jahann Frys til Heßleagergordt, at tilkendegiffue
Høgborne Første oc Herre, Her Christann, mett Gudtz Naade Hertug wdj Sleßuig, Holstenn, Stormarnn oc Ditmerschenn, Greffue wdj Oldenborgh oc
Delmenhorst, wor Naadigste Herre, att effterthy Danmarckis Riigis Raadtt nogen tid siden forleden, haffuer giffuitt Høgborne Første oc Herre, Konnig
Frederick, Hans Naadis Herre Fader, wor kereste Naadigste Herre, theris breff oc Segel, att the effter hans Dødt wille wduelge oc sambtyche en aff hans Ko: Mt.
Sønner, thill theris Herre oc Konning att were, thog mett saa sckell oc Wilkor, att hans Førstelige Naade suer, forsegler og bebreffuer Danmarckis Raadt Adell
oc Jndbyggere slig en Recessz, Privelegier oc Friheder, som Hans Mt. Herre Fader Danmarckis Riigis Raad, Adell oc Jndbyggere suoritt, bebreffuitt oc forseglitt
haffuer, Oc hues forneffnnde Her Styge Krumppenn, Her Jffuer Munck, Her Mogens Gøye, Her Offue Lunge oc Jahann Ffrys, mett forneffnde Høgbaarne Første
Hertug Christiann finder seg for megit besuerlig wdj nogre Artickle, som staa wdj Hans Naadis Herre Faders Recessz, tha schulle the fuldt mact haffue, samme
Artckle at formere, formyndsche oc forwandle, effter som thennom tyckis best att were, oc Hans Naade kand lideligst oc taaligst siunis. Giffuitt og schreffuitt
wdj Hellesøe Kircke, Sti Knud Konnings Afften, Aar etc. 1534.

Lukk meny