Døde og fangne adelige fra slaget ved Ålborg, oktober 1534
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 07.11 2002. Gjengitt etter Arrild
Huitfeld
: Danmarckis Rigis Krønicke. II. Historiske bescriffvelse om huis sig haffuer tildraget vnder den Stormactigste Første oc Herre Herr Christiern den
Første aff det Naffn
… (København 1652), s. 1430.


Adelen lide Nederlag for Aalborg.

1534 St. Galli Dag, udi Octobris Maanet.

[- – – ]

Vdi samme Slag bleffue disse effterskreffne gode Mænd:

Her Holger Rosenkrantz

Niels Brock

Mester Anders Hack

Christen Skram

Erick Fleming

Jfver Thomissøn Jul

Jørgen Clemindsen

Mester Anders Gyldenstiern

oc mange fleere, siden bagraffne i MariAger.

Disse bleffve fangne:

Albrit Gøe

Jffver Krabbe

Frantz Paavisk

huilcke bleffve førde til Aalborg, oc der sette udi Fengsel.

.

Lukk meny