Forbundsavtale mellom kongeriket Danmark og fystedømmet Schleswig-Holstein-Stormarn,
Landdagen i Rendsburg 1. juli 1533

Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 07.11 2002. Gjengitt (redigert og i
utdrag) etter Niels Krag og Stephan Stephanius: Den Stormægtige Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge etc. Hans Historie, del II.
Recesser, Forordninger og aabne Breve (Kiøbenhavn 1778 ), s. 15-19, etter et manuskript i Danske kanselli, A (tysk tekst) og B (dansk tekst).


En Contragtt och forliigelsse giordt emellom Danmarcks Riige och Slesuiger och Holstein førstendom Aar efter Gudts byrdt mdxxx paa thett tredie.

[- – – fra tekst B:]

Thette forne arttickelle alle oc huer besynnderlighe Jnttett vndertagett loffue wij forne Christiann for oss och wore vmyndige brødre och wore arffuinge och
effterkommere paa alle siider mett werdige Strenge erefaste Herrer Biscopper Ridderschaff och mandschaff thesse wore førstenndomes Slesuigh Holstenn och
Stormarnn medt wore førsteligh ære troo och loffue Och tesliigeste wij effterschreffne [heretter følger personnavnene fra A / B:]

Gotscalcus van gots gnadenn Bischop tho Slesewich / Godschalck van Aneueldt mett gudts naade biscop till Slesuigh [Rethe- raadt]

Henricus van den süluigen gnaden, Bischop to Lübeck / Henrich aff samme naade biscop till Lubeck [Rethe- raadt]

Detleuus Reventlaw Doctor, Prawest thom Reynebeke / Dyttleff Reuenttloff Doctor prouesth till Renebeck [Rethe- raadt]

Johan Rantzow Erfgeseten tom Bredenberge, Landeshafemeister vnd Amptman tor Steinborg [Riddere] / Jahann Randtzow landtz hoffmester [ridder] [Rethe-
raadt]

Wulf Pogwisch Amptman to Troyeborg vnd ock to Segeberge [Riddere] / Wolff Paghwisk Embitzmanndt paa Seygebergh [ridder] [Rethe- raadt]

Yuen Reuentlaw Erfgeseten to Rixstorp, vnd Amptman tho Tundern, Riddere / Jffuenn Reuenttloff Embitzmandt paa Tonder ridder [Rethe- raadt]

Melcher Rantzowe Erfgeseten thom Nienhuse, Landtmarschalch vnd Amptman vp vehmern vnd Flensborg / Melcker Randtzow landtz marschalck [Rethe-
raadt]

Gossig van Anefelde to Saxdorp, Amptman to Norborg / Godske van Aneueldt Embitzmandt paa Nøerborgh [Rethe- raadt]

Claus van der Wisch Amptman tom Kyle / Claus van der Wiisk Embitzmandt paa Kiilerhussz

Hynnick Rantzow to Potloße / Henrick Randtzow till Pottloße [Rethe- raadt]

Otto Ritzerowe tor Haselborch / Otte Ridtzerow till Hasselborgh [Rethe- raadt]

Ditlef Bruckdorp tho Windebw / Ditleff Broctorp Embitzmanndt paa Synderborgh [Rethe- raadt]

Henneke Seestede thom Krummendyke / Hennicke Sieestede till Krumdigh [Rethe- raadt]

Syuert van der Wisch thom Grünholte / Syurdt van der Wisk till Gronholtt [Webner]

Henneke van Anefelde thom Rodensande / Henrich van Aneueldt till Rodennsande [Webner]

Otto von Buckwolde tor Wensyn / Otte Buckuoldt till Wensin [Webner]

Henneke van Anefelde tor Frisenborg / Hennicke van Aneueldt till Fresszennborgh [Webner]

Wulf Stur tho Hellewit / Wlff Sture till Heluidt [Webner]

Hans Johansen tho Wbysslee / Hans Jahanssenn till Wobitzle [Webner]

Tetlef vann Anefelde tho Grotentundern / Dittleff van Aneueldt Embitzmandt paa Møgelltønder [Webner]

Otto Breide to Siibow / Otte Brede till Siøbye [Webner]

Claus von Allefelde thor Leemkhule / Claus van Aneueldt Embitzmandt till Lemkule [Webner]

Schacke Rantzowe thor Nyenstadt / Schacke Randtzow till Nienstadt [Webner]

Heinrich Rantzow thom Nyendorpe / Henrich Randtzow till Niendorp [Webner]

Anders Rantzowe tho Salßow / Andres Randtzow till Nienstadt* [Webner]

Marquart Seestede to Ornum / Marquart Siestede till Ornum [Webner]

Keye Seestede thom Nortsehe / Keye Sestede till Nordtzße [Webner]

Clement van der Wisch tor Hanrowe / Clementt van der Wisk till Hanrove [Webner]

Henneke van Buckwolde tho Pronstorp / Henninghe van Buckuolde till Pronstorp [Webner]

Marquart vom Bockwolde tom Borsteln / Marquardt van Buckuolde till Borstelle [Webner]

Wollmer Wonsflet tho Esskeßmarke / Wolmer Woyslett till Eskismarck [Webner]

Dyrick Blome thom Seedorpe / Dirich Blomme till Siedorp [Webner]

Johan Reuentlow tho Gram / Jahann Reuentloff till Gram [Webner]

Hennike Wonsflet in der Rodden / Hennicke Wonslett i Roddenn [Webner]

Peter von Anefelde tor Lindow / Peyter van Aneueldt till Lindow [Webner]

Hertoch Krummedieck tor Beke / Harttiigh Krumdigh til Becke [Webner]

Moritz Seestede to Stenderup / Mauritz Sestede till Steindrup [Webner]

Jürgen von der Wisch thom Nyenhaue / Jyrgenn van der Wisk till Nienhaffue [Webner]

Jasper Rantzow thom Nyenhuse / Jasper Randtzow till Nienhuße [Webner]

Frederick van Allefelde tho Haseldorpe / Ffrederich van Aleuelde till Haßelldorppe [Webner]

Otto Ratlow thor Lindow / Otte Rattloff till Lindow [Webner]

Otto Pogwischk thom Bisse / Otte Poguisk till Biesse [Webner]

Keye Pogwisch tho Kleekampe / Keye Randtzow till Klekamppe [Webner]

Jürgen von der Wisch tho Olpeniss / Jyrgenn van der Wisk till Olpenes [Webner]

Wulf Pogwisch tho Ellersdorp / Wlff Poguisk till Ellerstorp [Webner]

Wulf Pogwisch to Dobersdorp / Wlff Poguisk till Doberstorp [Webner]

Hennecke Rumohr tho Rosst / Hennicke Romoer till Rosth [Webner]

Gossick Wensszin tho Rulefsdorp / Godske Wensin till Rulestorp [Webner]

Paull van Damme thom Barenflethe / Pauell van Damme till Barnflett [Webner]

Detlef vam Damme tho Seestede / Dittleff van Dam till Zestede [Webner]

Benedictus Pogwisch tor Farwe / Benedictus Poguisk till Farue [Webner]

Oue Walßdorp tho Pordol / Offue Walstorp till Pordoll [Webner]

Johan Höken tho Wamdorp / Jahann Høeckenn till Wandrop [Webner]

Jochim Bruckdorp thom Schreuenborge / Jachim Brocktorp till Schreuennborgh [Webner]

Johan Reichenbach tho Hadersleuen / Hans Rickenback till Hadersløff [Webner]

Otto Seestede tho Kohofde / Otte Siestede till Kohoffde [Webner]

Emmicke Ratlow thom Voderkampe / Emicke Rattloff till Foderkamppe [Webner]

Dettleff Walßdorp tho Glasow / Dittleff Wolstrorp till Glassow, Webner

[- – – ]

Giffuitt vdj wor kiøbstedt Rendesborgh paa meene holdenn landtz dagh fredagenn nesth effther Sancti Andree apostoli dagh Aar effter Gudts byrdt mdxxx paa
thett tredie etc.

.

Lukk meny