Register på rosstjenesten for tog til
fyrstedømmene, og av Jylland, Fyn og Lolland
som adelen har bevilget for innenlands bruk,
august 1525

Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore
Hermundsson Vigerust)
, Oslo 1982-2002. Utgave 24.10 2002.
Gjengitt etter Nye Danske Magazin (= Danske Magazin 2. Række), 5. Bind
(Kjøbenhavn 1827), s. 51-54. I gjengivelsen nedenfor er det foretatt
normaliseringer ved bruk av store og små forbokstaver og ved talltegn.
Opplysninger om taksasjonsgrunnlaget er gitt i Nye Danske Magazin V s.
93-95 og i kongebrev 18.8 1525, mens kongens gjenbrev til adelen er fra
27.8 1525, trykt i Kong Frederik den Førstes danske Registranter (utg. Kr.
Erslev og W. Mollerup, Kjøbenhavn 1879), s. 76, 81. Taksten er også
drøftet i Dansk socialhistorie. Se også andre kilder fra Danmark.


Ville danmarckis Riiges raadt vdtgiøre Kon: Maiestat thette effther:ne
folck tiill tienniste tiill Hesth ind i førstedomet, at affuerghe hans Nadis
Riigens oc førstedomis skadhe och forderffue, nar the the tiillsiges och
behoff giørres, Dogh at samme theres folck [faae] vtquittinge tiill
skellighedt, liighe som the finge i hans Nades Herre fadhers och Herre
broders og Konnyng Christierns tiidt.

Alle gerøst mett glawende.
Bispen aff Riipe 20 glauende. Bispen aff Fyen 24 gerøst. Bispen aff
Ventzøsell 16 glauende. Bispen aff Aarss 20 gl. Bispen aff Viborg 20 gl.
Mester Knudt Henricksßen 4 gl. Her Magens Gøyæ 16 gl. Her Pretbyørnn
16 gl. Her Jachim Lycky 3 gerøsth. Her Peder Lycke 8 glauende. Her Otthe
Krompen 8 gl. Her Offue Vincentzs 10 gl. Her Otthe Hollghersßen
Rossenkranzs 8 gl. Her Johan Oxæ 8 gl. Ffrue Birgitte 2 gl. Her Johan
Biørnsßen 8 gl. Erick Erickssen 8 gl. Magens Mwnck 3 gl. Laurentz
Skinckell 3 Esky Biilde 6. Nielss Bild 1. Her Hinrick Nielssen 6. Her
Hollgher Hollgherssen 8. Erick Krommediige 6. Pedher Ebbessonn 8. Ffrue
Karine aff Bighollm 4. Niells Loduigssenn 6. Erick Stygghe 2. Ffrue Karine
Niells Høgs 4. Rasmus Clementssen 6. Andhers Skiell 2. Hans Skiell 2.
Thomess Iuersßen 2. Eiler Bruske 2. Eiler Rønnowff 6. Hartwig
Andhersßen 4. Jesper Daa 2. Buskes Skenck 3. Harrestedt gaardt 2. Dalom
closter 4. Sancht Hanss closter 6. Holme closter 2. Emclosther 4. Eiler
Erickssenn 2. Axell Fixenn 2. Michell Pedherssen 6 inden landtzs..
Vestskiøll closther 4. Vesteruigh 6. Twrlom 1. Allinge 1. Essenbeck 2.
Niells Vincentz 8. Jørgen van der Wiiskes 4. Lauriitz Knob 2. Dwholm
closther 2

Thette er thet folck Danmarckes Riiges Raadt och the aff
adellen, prier och Abbether, ville vdtgiøre tiill Hest Inden
landz nar behoff giørres mett glauende och armbørste.



Aarss biscopdom.

Bispen aff Aarss 20 glauende 20 skøtther.

Mesther Knudt 6 gl. 2 skøtther.

Her Jachim Lycke 4 gl. 4 sk.

Erick Ericksßen 8 gl. 4 sk.

Ffrue Karine Hinrics 4 gl.

Niels Loduigssenn 7 gl. 4 sk.

Erick Stiigge 2 gl. 2 sk.

Suend Persßen 2 sk.

Pedher Skram 3 gl.

Erick Lycke 2 gl. 2 sk.

Otthe Mwnck 1 sk.

Lass Mwnck 1 sk.

Laures Vestenj 1 gl. 1 sk.

Jørgen Vestenj 1 gl. 1 sk.

Niells Brockes 6 gl. 4 sk.

Michell Niellsßen 1 gl. 1 sk.

Henrick Stenn 1 sk.

Jørgenn Rostrup 1 sk.

Christiernn Andersßen 2 gl. 2 sk.

Maures i Kortrup 1 sk.

Andhers Biørnssenn 4 gl.

Andhers Jacobssenn 1 sk.

Jeppe Bunderup 1 sk.

Mandrup Hollck 4 gl.

Mauris Jeipssenn 1 sk.

Jens Hwass 2 gl. 2 sk.

Offe Skram 2 sk.

Christofer Crusse 1 gl. 1 sk.

Niells Luno 1 gl.

Knud Stenn 1 sk.

Erick Henricksßen 1 sk.

Marquart Lawrentzen 1 sk.

Seuerin Juell 1 gl.

Niells Henricksßen 1 sk.

Niells Marquartsßen 1 sk.

Frue Jngerdt aff Møllerup 1 sk.

Emcloster 4 gl. 4 sk.

Alling closther 1 gl. 1 sk.

Twrlom closther 1 gl. 1 sk.

Essenbeck closther 2 gl. 2 sk.



Riiber biscopdomm.

Bispen aff Riipe 20 gl. 20 sk.

Her Predtbyørn 20 gl. 10 sk.

Her Hollgerdt 8 gl. 5 sk.

Magens Munck 4 gl.

Atzer Brock 1 gl.

Siwort van der Viskes 1 gl.

Thomes Galneskøtt 1 gl.

Pedher Harbo 1 gl.

Hans Munck 3 gl.

Niells Strangesßen 3 gl.

Jens Juell 1 gl.

Laures Niellsßen 1 sk.

Morthen Slumstrop 1 sk.

Marquart Ericksßen 1 sk.

Niells Grøn 1 sk.

Pedher Skram 4 gl.

Magens Fassi 2 gl.

Pedher Grøn 1 sk.

Seuerin Marqurssen 1 sk.

Erick Grøn 1 sk.

Axell Perssenn 3 gl.

Frue Edellæ 1 sk.

Magens Juell 2 gl.

Enewold Juell 2 gl.

Jens Thomisßen 2 gl.

Ffrue Kierstine 2 gl.

Bertell Juell 1 gl.

Niells Friis 2 gl.

Jørgen Sten.

Christiern Krabbe 1 sk.

Laures Andersßen 1 sk.

Andhers Riitter 1 sk.

Juer Munck 1 sk.

Axel Niellsßen 4 gl.

Magens Jensßen 1 sk.

Morthen Grøn 1 sk.

Niells Lauriitzen 1 sk.

Terckell Claussen 1 gl.

Pally Juell 2 gl.

Pally Spliidt 1 sk.

Rasmus Skade 1 sk.

Ffrue Bege 1 sk.

Ffrue Kierstine tiill Allstedt 1 sk.

Ffrue Anne tiill Bierebeck 1 sk.

Claus Lømbecks 1 sk.

Tordt Glambeck 1 sk.

Tielloff Valstrup 1 sk.

Hinrick Vindt 2 gl.

Oluff Vedsßen.

Per Christiernsßen.

Hertiig Christiernsßen.

Frue Birgitthe 1 sk.

Jørgen Skøffge 2 gl.

Ffrue Jngeborg aff Damssgaard 1 sk.

Claus Matsen og Christiern Perssenn 1 sk.

Morthen Andersßen 1 sk.

Jens Niellssenn tiill Knudzbøll 1 sk.

Niells Skeill 1 sk.

Jens Persßenn i Morsgaard 1 sk.

Twiieff closther 2 gl.

Hønborig 6 gl. 2 sk.



Viiboriig biscopdom.

Bispen aff Viiborg 20 gl. 20 sk.

Her Offue Vincentz 10 gl. 4 sk.

Ffrue Birgitte 4 gl. 2 sk.

Jens Tiigissenn 2 gl. 1 sk.

Christiernn Sommer 2 gl.

Jacob Munck 3 gl.

Niells Henricksßen aff Reffs 1 sk.

Malti Lawssenn 2 gl.

Magens Lausenn 4 gl.

Pedher Hwass 1 sk.

Glob Krabbe 2 gl. 2 sk.

Andhers Skeell 4 gl.

Lass Skeell 1 gl. 1 sk.

Niells Kaass 1 gl. 1 sk.

Erick Niellsßenn 1 gl. 1 sk.

Christofer Crusse 1 gl. 1 sk.

Suerin Mwnck 1 sk.

Viskiøll closter 4 gl. 4 sk.

Prior tiill Sanctht Hans 2 sk.



Vendzüssell biscopdom.

Bispen aff Vendzüssell 20 gl. 10 sk.

Jesper Tordsßenn 1 gl. 1 sk.

Suend Matzenn 1 sk.

Niells Torlosßen 1 sk.

Jost i Egenberiigh 1 gl. 1 sk.

Jeppe Juell 1 sk.

Clauss Juersßenn 1 sk.

Jon Mogensßen 1 gl. 1 sk.

Jørgen i Domstedt, Hanss Judhe, Jens Thomissenn 1 sk.

Thomes Knudsen Villerup Knudsen 1 sk.

Jørgen Bulde Torloff Bulde 1 sk.

Niells Jensßenn i Brodtskaff 6 gl. 2 sk.

Pally Griiss i Sletthen 1 sk.

Lucas Krabbe 2 gl.

Thomes Thomesßenn 2 gl.

Suend Mwnck 1 gl. 1 sk.

Erick Spend, Offe Spend 1 sk.

Enewolld Stiigghe 2 gl.

Jens Spend, Jeppe Mwnck 1 sk.

Jeppe Friis 6 gl. 2 sk.

Jens Ebbessenn Erick Blick 1 sk.

Magens Kaass 2 gl.

Jacob Eskellsen 1 gl. 1 sk.

Ffrue Kierstine i Tandrup 1 sk.

Morthen Vogensßen 1 sk.

Ffrue Kierstine i Stranzhede 1 sk.

Thomes Juersßenn 2 gl.

Vestheruigh 8 gl. 4 sk.

Dwholm 2 gl. 2 sk.

Ffrue Johan i Kordtofft 1 sk.



Fyens biscopdom.

Bispen aff Fyen 24 gl. 24 sk.

Her Pedher Lycke 10 gl. 4 sk.

Her Johan Biørnsßenn 8 gl.

Eyler Erickssen 3 gl.

Laures Skinckell 2 gl. 2 sk.

Eske Biilde 6 gl.

Niells Biilldt 1 gl. 1 sk.

Knudt Vrne 2 gl.

Henningh Valkendrup 2 gl. 2 sk.

Magens Clausßenn 2 gl.

Knudt Ebbisßenn 2 gl.

Axell Fickesßenn 2 gl. 1 sk.

Clauss Vrne 2 gl.

Hanss van Mellen 2 gl. 1 sk.

Dyrick Hemigsßen 2 gl.

Tøne Tønesßenn 2 gl.

Christofer Palliisßenn 2 gl.

Laures Brockenhwss 2 gl.

Kieldh i Tysholldt 2 gl.

Hanss Jensßen 2 gl.

Jacob Norby 3 gl.

Egler Bryske 6 gl.

Pedher Ebbesßen 8 gl.

Jesper Daa 6 gl.

Jørghen Henningsßen 2 gl.

Egler Rønnwssen 6 gl.

Ffrue Elsse Her Thomisßen 2 gl. 2 sk.

Henrick Brockenhwss 1 sk.

Hanss Aalldelandt 2 gl. 1 sk.

Andhers Jacobsßen 3 gl.

Korphes Hardhenberg 2 gl.

Pedher Lauritzen 2 gl.

Axell Niellsßen 1 gl.

Michell Persßen 6 gl.

Pedher Christiernsßen 1 gl.

Marquart Kotthe 1 gl.

Clauss Daa 2 gl.

Jost Vrne 2 gl.

Bustes Skenckel(?) 3 gl.

Clauss Oluffzen 1 gl.

Hoffuenskiild 1 gl.

Pedher Marswind 4 gl.

Jens Stygssenn 1 gl.

Andhers Emicksßen 1 sk.

Sancth Hans Closter 6 gl.

Dalom closther 4 gl.

Holme closther 2 gl.



Laalandt.

Otthe Clausßen.

Hannum i Bramsslucke.

Her Otthe Hollgerssenn.

Her Johan Oxæ.

.