Rosstjenesten av Jylland 1511 og Jylland, Fyn og Sjælland 1512
Adel, utgitt av Adelsprosjektet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2002. Utgave 08.11
2002. Gjengitt i lettere redigert form etter Georg Galster (utg.): Hof og Centralstyre (Danske middelalderlige regnskaber
[1.rk.] bind 1, København 1953), s. 127-137. Etter originaler i Rigsarkivet, Danske kancelli, Diverse (1481-1571 B), nr.
21:1-3. Kildene er kommentert i William Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Århundrede (København 1903), s. 305,
308, 313. <…> = overstrøket.


1511 Help aff clostere, riddermentz men oc gode quinnær vdi Aars biscopdom

Niels Clementßøn vdaff Ringcloster oc aff hans eghet 22 karle

Aff Ømcloster 8

Aff Twilomcloster 2

Aff Essengbeckcloster 3

<Aff st. Hans closter i Horsens 2>

<Aff then Helliantz closter i Ranners 1>

<Aff Orecloster 2>

<Aff Allingcloster 1>

<Aff Mariager closter 2>

Thesse 5 for.ne closter pleie icke at giøræ falck vd.

<Niels Loduicszøn 6>

Mandrop i Barritscoff 2

Owe Wincentzs 2

Eric Stygghæ 3

Cristiern Skram 2

Offe Skram 1

Henric Steen 1

Jahan Lenno oc Jens Symenßøn bode 1 karl

Eric Henricßøn 1

Knut Steen 1

Eric Vestenije 3 karle

Oluff Mortenßøn 2

Eric Huas i Ormstrop oc hans moder 2 karle

Niels Cristiernßøn i Nielstropoc Per Krabbe i Holmæ 1

Jens Symenßøn i Eskerode 1

Cristiern Anderßøn i Quelstrop 2

Gunni Nielßøn i Rolsøgard 1

Michel Due 3

Eyler Stygghæ 8

Cristiern Anderßøn 1

Jachim Lyckæ 4 aff lænit oc syt eyget godz

Eric Lyckæ 1

Otthe Monk 2

Las Monk 1

Jep Binderop 1

Cristoffer i Kiælderop 1

2 brødre i Assens bode 1 karl

Jep Pouelßøn i Kortrop 1

Marquort Lageßøn i Sørop 1

Abram Ericßøn 2

Jacob Anderszon 6

Her Lawes børn 4

Seueren Juell i Hedegard 1

Frue Anne i Foglinge 1

Ffrue Jngert aff Stiensballie 2

Frue Elne i Skoffgard 1

Ffrue Jngert i Muldrop 1

Ffrue Marine i Rudgard oc frue Anne i Medellgard bode 1 karl

Ffrue Anne pa Roxsø 3 karle.

1511 Riber biscopdom

Clawss Strangesßøn 4 swænne

Her Niels Gwndisßøn 2

Hartzesel

Abbedens aff Twis 2

Thomæs Fassij 1

Per Grøn oc Seuerin Marquardsßøn 1

Jep Grøn oc Niels Grøn 1

Per Skram i Volberrig 2

Seuerin Stygge oc Niels Fynboo 1

Ffrwæ Ælsse i Aaberrig 1

Jocep Rechals 1

Moghens Iwæl i Wdstrvp 1

Cristern Grøn 1

Michel Krag 1

Anders Spænd i Rammegord 1

Moghens Spænd oc Cristern Krabbe 1

Oluff Rytter 1

Ffrwæ Maren i Holmegord 1

Jens i Skoffwgord oc Mawris i Gymsing 1

Axel aff Langtind 3

Aff Æstwadgord 1

Eric Eskilsßøn i Leergraffw 2

Moghens Jensßøn i Synding 1

Las Nielsßøn i Tandervp 1

Pallij Spliid oc Jenwold i Alstet 2

Per Skram oc Jenwold i Alstet 2

Pallnij Iwæl i Loge 1

Henric Persßøn i Sælldrvp 2

Eric Tymmesßøn paa Ængilstholm 2

Her Anders Friisses børn oc hosfrw 1

Tword Glambeck oc Per Glambeck 1

Per Mwnd oc Niels Skiel 1

Hans Skiel 2

Frrwæ Kyrsthen i Skoffgord 2

Per Cristernsßøn i Stwbdrvp oc hans brother 1

Hartwigh Lymbæck 2

Albert Lydersßøn 1

Olwff Wedsßøn oc Knwt Snob 1

Las Esbernsßøn, Anders Esbernsßøn <Lawris Lawsßøn> Claws Matsßøn 1

Henric Krestensßøn 1

1511 Burglom sticht

Westerwiig 10

Burglom 10

Wreløff closter 4

Niels Krabbe 2

Jenss Spendt i Ølandt 2

Jep Mwnck 1

Hinrick Blick 1

Bonde Dwe 2

Swend Mwnck 2

Michill Krabbe 2

Griis i Slætte 1

Tomes Knudsßøn i Lonstrop 1

Niels Otsßøn 1

Torleff Basse 1

Tames Jensßøn 2

Odden 2

Kockedall Erick Ericksßøn 2

Jep Iwell oc hans moder 1

Jacop Eskildsßøn 1

Wogen Morthenszens husfrwe 1

Gerdt Ericksßøn 4

Niels Bagge oc Per Matsßøn 1

Lasse Ræckhalss 1

Ffrwe Anne i Skaregardt 2

Ffrwe Sophiie i Nykiøpinge 1

Niels Eskyldsßøn 1

Michill Eskildsßøn 1

Jacob Vogensßøn 1 <selff anden>

Mogens Tamsßøn 2

Ffrwe Karine Mogens Jenßns 1

Henning Kyrth 2

Jacop Olsßøn 1

Summa paa hoffmen i Judlandt 621.

Abbeden aff Esrom

Prioren aff Antuorskoff 16

Oc the tage the andre clostere indtill seg.

Register paa falck vdschreffet in anno xi.mo.

1511 Viiborg sticht

Matts Lycke 2

Glob Morthenßøn 2

Anders Skeell 2

Jens Hwass 1

Niels Eskildsßøn 1

<Niels Kaass 1>

Las Brasze 1

Vogen Pouelsßøn 1

Niels Albeck 1

Freberg 1

Sty Vestenj 1

Las Stijßøn 1

Jens Hardbo, Niels Iwel 1

Palnj Persßøn 1

Niels Skaland 1

Jøren Skaland 1

Malte Laurisßøn 2

Niels Jensßøn i Ressnes 1

Niels Henricksßøn 1

Tyge Iensßøn 1

Jens Tygeßøn 2

Jep Freess 2

Mogens Stamppe 1

Gwndi Mwnck i Haffbroe 1

Seuerin Mwnck 1

Skaland i Od oc hanss swagher 1

Nis Andersßøn i Nørbegh oc Jes Andersßøn ibidem brødhre 1

Item ffrwe Karinæ i Thielæ 2

Ffrwe Bendit i Kije 1

Ffrve Annæ i Varesth oc ffrve Elnæ i Torstelwndh 1

<Korssbrødre closter 2>

Wor ffrv closther i Alborrig 2

Item Jahan Bage 1 swen

<Item then Helleantz hwss i Alborigh 2>

Viskol closter 51512 Registher paa thet folck, som worde ffrorschreffuett at komme riiget till thieneste in anno
mdxij.mo.

Norre Iutlandt Aars sticht

Biscopen aff Aars 70 paa siit eiget schib

Her Henrich Knutßøn 16

Niels Lodwigßøn 8

Kallø 12

Ringcloster 6

Ømcloster 8

Essenbeck closter 3

Eyler Stygge 8

Twilum closter 2

Iachim Løcke 4

Riddermendz mend vdi samme sticht

[her følger samme liste som ovenfor, men Eyler Stygghæ og Jacop Anderszon mangler, Jachim Lycke er overstrøket, og Her
Lawes børn
er erstattet med Lage Brockes børn.]

Summa 170

Riiber sticth

Bispen i Riibe 60 paa siit eiget schib

Her Niels Erichßøn 16

Her Prebiørn 24

Her Thomes Nielßøn 8

Atzer Broch 2

Twidzcloster 2

Riddermendzmen i samme sticht

[her følger samme liste som ovenfor, men Her Niels Gundeß er overstrøket, Abbedens aff Twis mangler, Moghens Iwæl i
Wdstrvp
er endret til Moens Iwl i Winstrop.]

Summa 183

Wibergs sticht

Bispen aff Wiberg 60 paa sit eiget schib

Her Moens Gøie 20

Her Niels Høg 10

Skiffue 4

Vidskøfflecloster vdi Aalborgh 2

Riddermendzmen i samme sticht

[her følger samme liste som ovenfor, men unntak av de siste klostrene, Niels Kaass og Jøren Skaland mangler, i steden for
ffrve Elnæ i Torstelwndh står ffrwe Anne i Viscenlund]

Burglum sticht

Bispen aff Burglum 60 paa siit eiget skib

Gerdt Erichßøn 4 [- – – ]

Burglumcloster 10

Vesterwigcloster 10

Wreløffcloster 4

Riddermendzmen i same sticht

[her følger samme liste som ovenfor, men ved Eric Ericß er tilføyd paa syn broders vegne, og Gerdt Ericksß mangler.]

Summa 356

Ffwns sticht

Bispen aff Othense 70 paa siit eiget schib.

<Nyborg>

Hagenskowg 8

Giordt Nielßøn 8

Sancte Knutz closter vdi Othense 8

Holmcloster 4

Willom Vernitzer 2

Her Tiælloff Ericßøn 6

Anders Ebbeßøn 4

Eiler Bryske 8

Riddermentzmen i samme sticht

Knut Vrne 2

Cristiern Rantzow 8

Johan Vrne 2

Otte Schinkel i Egeskowg 1

Iohan Biørnßøn 6

Otte Schinkel i Lamehaffue 1

Iørgen Marswiin 4

Iens Stigßøn 2

Henric Brockenhuse 2

Claws Olsßøn i Fiælebroo 2

Knut Otßøn 2

Lauris Fickeßøn 2

Henning Valkendorp 2

Mester Knut i Hwæring 6

Summa 428

Ffrwe Anne i Hwedeholm 4

Ffrwe Mette her Marquards 4

Ffrwe Kirstine Ebbe Strangeßøns 2

Ffrwe Karine Daas 4

Ffrwe Kirstine Ebbe Anderßøns 2

Mogens Pæderßøn 2

Cristiern Friis och Hanss Friis 1

Iørenn Hennicßøn 1

Moens Clawßøn i Tange 2

Claws Vrne 2

Iacop Tegemat oc hans swoger 1

Knut Ebbeßøn 2

Eiler Ericßøn 2

Iacop Kyle oc Drage 1

Knut Tygeßøn, Per Kieldßøn, Iørgenn Borkortßøn 1

Siælandh

Bispen aff Roscilde 100 paa siit eiget schib

Torbern Bilde 16

Kallundeborg 12

Atzerbode 3

Holbech 2

Tryggeuelde 2

Krogen 6

Iacob Anderßøn 6

Prioren aff Antwordskow 16

Abbethen i Soor 16

Eszrom 8

Ebleholt 3

Knardrop 1

Ringstædcloster 8

Hanss Bilde 10

Henric Aageßøn 6

Iacop Iepßøn 6

Aage Anderßøn 8

Iunxhoffuit 4

Høgstrop 2

Korsør 4

Riddermendz men vdi samme sticht

Oluff Daa 4

Oluff Grubbe 2

Iens Grubb 1

Emicke i Olstrup 1

Steen i Lundby 1

Cristiern Nielßøn 1

Otte Dirichßøn 1

Ffrwe Anne i Holme 1

Ffrwe Anne Peder Bildes 2

Ffrwe Ingerd i Kindholm 1

Ffrwe Anne i Egholm 1

Ffrwe Margrete paa Selsø 2

Basse Cristofferßøn 1

Mauritz Schaffue 2

Torbern Iepßøn 1

Mattis Erickßøn 2

Grubbes børn aff Alsløff 2

Anders Henrickßøn 1

Morthen i Hauelse 1

Offue Pæderßøn 1

Iep Nielßøn 1

Thetz i Fardom 1

Slagslund 1

Ies Yss 1

Hanss Rudt 2

Ffrwe Elne i Wolderop 1

Ffrwe Karine aff Snedinge 1

Ffrwe Anne i Knudstrop 1

Matz Laurisßøn 2

Summa 42

[vedlagt seddel] Sielandh

Bispen aff Sielandh met he fleste, han kand aff sted komme till hesth

Abbethen aff Soor sellff 10 till hest

Prioren aff Antwordskow sellff 10

Torbern Bilde sell 10

Abbeden aff Esserom 6

Hans Bilde selff 8

Anders Bilde selff 8

Mauris Jepsßøn selff 5

Peder Laurensßøn 8 till hest

Abbeden aff Ringstæde 4

Iunxhowet ffrw Sophie 2

Lauris Brockenhwse aff Gabenø selff 4

Johan Brockenhwse paa Kroghen selff 6

Jacob Jepsßøn selff 6 till hesth

Aage Andersßøn selff 6

.